Menu Đóng

iZombie (2015-2019) Ăn Não

Một sinh viên y khoa biến thành thây ma cố gắng giữ lại nhân tính của mình bằng cách ăn não những xác chết ở nhà xác, và phát hiện mình có tài năng phá án mới kỳ lạ.

 1. iZombie 2015 S01E01 Pilot 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 2. iZombie 2015 S01E02 Brother Can You Spare a Brain 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 3. iZombie 2015 S01E03 The Exterminator 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 4. iZombie 2015 S01E04 Liv and Let Clive 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 5. iZombie 2015 S01E05 Flight of the Living Dead 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 6. iZombie 2015 S01E06 Virtual Reality Bites 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 7. iZombie 2015 S01E07 Maternity Liv 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 8. iZombie 2015 S01E08 Dead Air 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 9. iZombie 2015 S01E09 Patriot Brains 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 10. iZombie 2015 S01E10 Mr Berserk 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 11. iZombie 2015 S01E11 Astroburger 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 12. iZombie 2015 S01E12 Dead Rat Live Rat Brown Rat White Rat 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 13. iZombie 2015 S01E13 Blaines World 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 14. iZombie 2015 S02E01 Grumpy Old Liv 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 15. iZombie 2015 S02E02 Zombie Bro 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 16. iZombie 2015 S02E03 Real Dead Housewife of Seattle 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 17. iZombie 2015 S02E04 Even Cowgirls Get the Black Blues 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 18. iZombie 2015 S02E05 Love Basketball 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 19. iZombie 2015 S02E06 Max Wager 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 20. iZombie 2015 S02E07 Abra Cadaver 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 21. iZombie 2015 S02E08 The Hurt Stalker 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 22. iZombie 2015 S02E09 Cape Town 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 23. iZombie 2015 S02E10 Method Head 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 24. iZombie 2015 S02E11 Fifty Shades of Grey Matter 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 25. iZombie 2015 S02E12 Physician Heal Thy Selfie 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 26. iZombie 2015 S02E13 The Whopper 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 27. iZombie 2015 S02E14 Eternal Sunshine of the Caffeinated Mind 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 28. iZombie 2015 S02E15 He Blinded Me With Science 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 29. iZombie 2015 S02E16 Pour Some Sugar Zombie 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 30. iZombie 2015 S02E17 Reflections of the Way Liv Used to Be 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 31. iZombie 2015 S02E18 Deadbeat 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 32. iZombie 2015 S02E19 Salivation Army 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 33. iZombie 2015 S03E01 Heaven Just Got a Little Bit Smoother 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 34. iZombie 2015 S03E02 Zombie Knows Best 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 35. iZombie 2015 S03E03 Eat Pray Liv 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 36. iZombie 2015 S03E04 Wag the Tongue Slowly 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 37. iZombie 2015 S03E05 Spanking the Zombie 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 38. iZombie 2015 S03E06 Some Like It Hot Mess 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 39. iZombie 2015 S03E07 Dirt Nap Time 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 40. iZombie 2015 S03E08 Eat a Knievel 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 41. iZombie 2015 S03E09 Twenty Sided Die 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 42. iZombie 2015 S03E10 Return of the Dead Guy 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 43. iZombie 2015 S03E11 Conspiracy Weary 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 44. iZombie 2015 S03E12 Looking for Mr Goodbrain 1 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 45. iZombie 2015 S03E13 Looking for Mr Goodbrain 2 1080p BluRay x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 46. iZombie 2015 S04E01 Are You Ready for Some Zombies 1080p AMZN WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 47. iZombie 2015 S04E02 Blue Bloody 1080p AMZN WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 48. iZombie 2015 S04E03 Brainless in Seattle 1 1080p AMZN WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 49. iZombie 2015 S04E04 Brainless in Seattle 2 1080p AMZN WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 50. iZombie 2015 S04E05 Goon Struck 1080p WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 51. iZombie 2015 S04E06 My Really Fair Lady 1080p AMZN WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 52. iZombie 2015 S04E07 Dont Hate the Player Hate the Brain 1080p AMZN WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 53. iZombie 2015 S04E08 Chivalry Is Dead 1080p AMZN WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 54. iZombie 2015 S04E09 Mac Liv Moore 1080p AMZN WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 55. iZombie 2015 S04E10 Yipee Ki Brain Motherscratcher 1080p AMZN WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 56. iZombie 2015 S04E11 Insane in the Germ Brain 1080p AMZN WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 57. iZombie 2015 S04E12 Youve Got to Hide Your Liv Away 1080p AMZN WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 58. iZombie 2015 S04E13 And He Shall Be a Good Man 1080p AMZN WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 59. iZombie 2015 S05E01 Thug Death 1080p NF WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 60. iZombie 2015 S05E02 Dead Lift 1080p NF WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 61. iZombie 2015 S05E03 Five Six Seven Ate 1080p NF WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 62. iZombie 2015 S05E04 Dot Zom 1080p NF WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 63. iZombie 2015 S05E05 Death Moves Pretty Fast 1080p NF WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 64. iZombie 2015 S05E06 The Scratchmaker 1080p NF WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 65. iZombie 2015 S05E07 Filleted to Rest 1080p NF WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 66. iZombie 2015 S05E08 Death of a Car Salesman 1080p NF WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 67. iZombie 2015 S05E09 The Fresh Princess 1080p NF WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 68. iZombie 2015 S05E10 Night and the Zombie City 1080p NF WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 69. iZombie 2015 S05E11 Killer Queen 1080p NF WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 70. iZombie 2015 S05E12 Bye Zombies 1080p NF WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi
 71. iZombie 2015 S05E13 Alls Well That Ends Well 1080p NF WEB DL x265 RZeroX _VietsubPlay on Kodi